ORDNINGSREGLER

ORDNINGSREGLER


    A
nmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Grupper anmäls av gruppledaren. Meddela direkt vi anmälan om du har med dig extra tält, båt etc.


Tillfälliga besökare ombeds parkera sitt fordon på grusparkeringen utanför området.

Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.

All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp sk tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till motordrivet fordon.

Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, så som staket eller skyddsvallar är inte tillåtna. Fråga om du är tveksam om vad du har rätt att göra. Tillse att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

Då Landöns Camping är en familjecamping ska tystnad råda mellan kl 23.00 och 07.00. Danskvällar ska tystnad råda från kl 01.00.

Fartbegränsning inom området gäller och är maximerat till 10 km/h. Körning med bil eller annat motordrivet fordon under påverkan av alkohol eller droger är absolut förbjudet.

Sopsortering finns i soprummet. Brännbart avfall skall slängas i containern, tidningar, pappersförpackningar, wellpapp, glas och matavfall har separata behållare. Papperspåsar till matavfall hämtas i receptionen. Det finns även röda lådor för batterier samt grilltunnor för grillrester. Möbler, grillar, gamla kylskåp mm ska köras till återvinningscentralen. Släpkärra finns att låna för detta ändamål.

För mer information gällande öppettider aktiviteter etc, se anslagstavla vid servicehus och reception eller på www.landön.se. Kontakta gärna campingvärd eller annan personal vid frågor.

Hjälp oss hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området.

Alla hundar ska hållas kopplade och rastas utanför campingens område. Hundbad är tillåtet på anvisad plats.

Försäljning vid och inom campingplatsen får endast förekomma med campingvärdens tillstånd.

Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök, disk och tvättstuga) i samma skick som du själv önskar finna dem.

Avresa. Om inget annat avtalas med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl 12.00 på avresedagen. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid.

Landöns Camping frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skador på gäster och deras egendom. Vi förbehåller oss dessutom rätten, att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som campingens ledning eller personal anger.HYRESREGLER SÄSONGSCAMPING


    D
et är obligatoriskt att alla gäster ska inneha giltigt Camping Card Scandinavia.


Ingen vagn får placeras innan kontakt tagits med campingvärd. Generellt gäller att utöver vagn, förtält och bil får inga andra byggnader och anordningar sättas upp på eller utanför egna tomten. Principen är att allt skall vara definierbart till camping, dvs tillfälligt boende på hjul. Landöns Camping reserverar sig också för att alltid följa myndigheternas beslut och rekommendationer gällande anläggningen.

Skötsel av tomten samt ordning och reda, gräsklippning etc ombesörjs av hyresgästen. Tomter som missköts får räkna med att någon förlängning av hyresperioden ej kan ske.

Endast den hyrda tomten får användas till uppställning av bilen och annan egendom. Finns det inte plats för bilen hänvisas den till grusparkeringen. Andra tomter än den egna får inte användas för parkering, uppläggning av material med mera. Båtar och båtkärror får placeras på av receptionen anvisad plats.

Hyresgästen ansvarar för all säkerhet i vagn och på hyrd tomt. Detta innebär bland annat årlig kontroll av gasolanläggning och brandsläckare. Alla elinstallationer i vagn och förtält skall vara utförda av behörig elektriker.

Husvagn/ husbil får endast disponeras av registrerade hyresgäster. Andrahandsupplåtelse av campingtomten är förbjudet. Det är inte tillåtet att sälja/överlåta vagn med tomt utan godkännande från campingvärden.

Vid avflyttning skall tomten lämnas i väl städat och iordningsställt skick i samråd med campingvärd. Gräsmattor, planteringar, stenmurar, terrasser och liknande jordfästa anläggningar skall utan ersättning lämnas på platsen. Nycklar till elskåp samt brickor för elavläsning skall lämnas in i receptionen. Borttappad nyckel eller bricka för elavläsning debiteras med 200 SEK.

När betalning skett innebär detta att Ni även fullt ut accepterar detta regelverk. Önskemål om avbetalning diskuteras med campingvärden. Ej i tid betald hyra tolkas som att tomten är uppsagd och Landöns Camping kan hyra ut tomten till annan gäst.

Strömmen läses av då campingen stänger för säsongen om man inte avreser tidigare, då avläses elen vid avresa. Om bricka för elavläsning saknas debiteras elen enligt schablon med 50 SEK per dygn. Strömmen kan antingen betalas på plats eller via faktura. Vid fakturering tas en faktureringsavgift ut på 75 SEK. Vid tidigare avresa än bokat/reserverat sker ingen återbetalning.

 

 

Observera att vi uppdaterar regelverket efter hand och att det som presenteras på hemsidan www.landön.se alltid är det som gäller.